មនុស្សកំពុងធ្វើការកម្ម៉ង់អនឡាញ​ តាម TukOut ហើយទទួលបានអាហារ ផលិតផល និងសេវាកម្មផ្សេងៗ ដែលបានដឹកជញ្ជូនទៅទីតាំងមួយនេះ នៅ បាត់ដំបង កន្លែង TukOut ទាំងអស់